x
Få et uforpligtende tilbud

Send os en forespørgsel

Eller kontakt os på mail eller telefon:

350+ kunder

Uforpligtende møde

Ingen lange bindinger

Bureau med topkarakter på Trustpilot

Send forespørgsel ny

Vi vender tilbage indenfor 12 timer

350+ Kunder i hele landet

100% ejerskab og ingen bindinger

x
Lukket

Betinglelser

Indgåelse

Tilbud accepteres skriftligt af begge parter. Eventuelle ændringer i løsningsbeskrivelsen skal aftales skriftligt af begge parter for at være gyldige. Kunden bærer alene det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i løsningsbeskrivelsen.

Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende projektet. Kunden forpligter sig ved indgåelse af aftale til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mailadresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal endvidere opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. StepUp Media ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er StepUp Media ApS berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet.

StepUp Media ApS forbeholder sig ret til at bruge oplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. StepUp Media ApS er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

Priser

Alle priser oplyses eksklusiv 25 % moms. Alle priser og tilbud er forbeholdt prisændringer og tastefejl.

Udover den tilbudte eller aftalte pris, er StepUp Media ApS berettiget til at opkræve betaling for ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side, ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kundens side, der ligger uden for det afgivne tilbud samt bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i det afgivne tilbud. Opkrævninger af denne art udføres kun efter skriftlig aftale med kunden.

Fakturasummen forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Kunden er forpligtet til at betale det fulde beløb på fakturaen og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af fakturasummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav eller at foretage modregning for sådanne krav. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som misligholdelse af aftalen.

Abonnement og opsigelse

Opsigelseskravet står beskrevet i alle kontrakter fra StepUp Media ApS. Der skal sendes skriftlig opsigelse til opsigelse@stepupmedia.dk.

Alle abonnementer begynder ved aftalens indgåelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle abonnementer fortsætter, indtil aftalen er blevet skriftligt opsagt af enten StepUp Media ApS eller kunden og opsigelsesperioden er udløbet.

Kunden er forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed, som StepUp Media ApS anmoder om, således at StepUp Media kan levere det aftalte produkt. Et abonnement sættes ikke på pause på trods af at en kunde ikke stiller de nødvendige oplysninger til rådighed inden for den aftalte tidsramme.

StepUp Media er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve abonnementet i tilfælde af kundens konkurs eller ved dennes rekonstruktion.

Manglende betaling

StepUp Media ApS har ret til at opkræve det manglende beløb samt alle de manglende måneder lagt sammen, hvis sagen tilgår inkasso, dvs. hvis der mangler 5 måneders betaling samt oprettelse m.m., vil kunden blive opkrævet alle måneder på en samlet faktura af vores inkasso, også alle de fremadrettede betalinger som kunden minimum har underskrevet aftale på.

Ved forsinket betaling pålægges en rente i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det fulde tilgodehavende) fra forfaldsdagen. Der opkræves endvidere et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser (rykkere) med minimum 10 dages mellemrum og herefter sendes et betalingspåkrav. Hvis betalingen ikke er modtaget af StepUp Media ApS efter to dage fra påkravsdato, vil StepUp Media ApS forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.

Ved overdragelse af en fordring til inkasso vil kundens løsning/abonnement samtidig blive nedlukket midlertidigt.

Ansvar og Regler

Kunden er selv ansvarlig for opsigelse af eventuelle abonnementer hos andre udbydere ved skift til StepUp Media ApS.

Underleverandør

StepUp Media ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. I det omfang StepUp Media ApS anvender underleverandører, påtager StepUp Media ApS sig samme ansvar for disses arbejde, som hvis arbejdet var udført af StepUp Media ApS selv.

Kommunikation

StepUp Media ApS kan anvende kundens e-mail til al kommunikation, herunder servicemeddelelser, påkrav, rykkere samt meddelelser om StepUp Media ApS’ nyheder.

SEO (søgemaskineoptimering)

Der arbejdes målrettet efter en TOP-3-placering på Google, dog gives der ingen garantier. Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer i søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte afregnes efter StepUp Media ApS’ timepris.

SEO-abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med et opsigelsesvarsel på løbende måned og 1 måned til udløbet af en abonnementsperiode. SEO-arbejdet påbegyndes umiddelbart efter indgåelse af aftale, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer StepUp Media ApS, om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO-aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af StepUp Media ApS. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan StepUp Media ApS vurdere, om de valgte ord skal ændres eller udskiftes.

Adresseændringer

Såfremt kunden flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give StepUp Media ApS besked herom.

Lovvalg og tvister

Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, sælger dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.

Adgang til data mv.

Kunden giver StepUp Media ApS adgang til kundens hjemmeside og andre nødvendige oplysninger, således at StepUp Media ApS har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde aftalen.

StepUp Media er ikke ansvarlig over for kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

Mailservice

Kunden vil blive tilmeldt vores servicemail med nyheder og opdateringer, der vil være relevante ift. StepUp Media ApS’ produkter. Disse mails kan også indeholde markedsføring for andre relevante produkter.

Kunden kan til enhver tid frabede sig disse mails.

GDRP

StepUp Media ApS bestræber sig på at levere hjemmesider som funktionelt kan leve op til gældende lovgivning, inklusive GDPR/persondatalovgivningen. Det er dog alene kundens ansvar at lovgivningen følges.